Onze werkvelden

Quick scan

De meeste projecten starten met een zogenaamde quick scan, een snelle opname van het gebied of het gebouw dat onderzocht moet worden. Wat is het karakter van dat gebied, hoe ziet het biotoop er uit en welke planten en dieren kunnen daarin een geschikt habitat vinden? Is deze flora en fauna (aanvullend) beschermd, vereist de geplande ontwikkeling of activiteit mogelijk een vergunning en hoe kan en moet de ontwikkelaar of uitvoerder daar dan mee omgaan?

NWCadvies heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van quick scans en onze ecologisch medewerkers zien soms al in een oogopslag welke natuurwaarden er in een bepaald gebied aanwezig kunnen zijn.

Foto: inventariseren van flora en fauna in bermen van het waterschap WSHD 

Bureaustudie

Synchroon aan zo’n eerste veldonderzoek loopt meestal ook een bureaustudie: Wat is er al bekend over het gebied en de omgeving? Welke soorten zijn er al uit eerdere onderzoeken of algemene waarnemingen bekend? Belangrijk onderdeel van zo’n bureaustudie is het raadplegen van landelijke en regionale databanken. De database van de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) is daarbij een belangrijke bron, want de NDFF is de meest complete natuurdatabank van Nederland.

Foto: vastleggen van een waarneming op datalogger of beelddrager.

Aanvullend onderzoek

Uit quick scan en bureaustudie kan naar voren komen dat er aanvullend onderzoek nodig is naar specifieke natuurwaarden. Dat kunnen beschermde of kwetsbare soorten zijn of planten en dieren die vergunningplichtig zijn of een instandhoudingsdoelstelling met zich meebrengen. Ook algemenere soorten, die vanwege hun verborgen leefwijze soms moeilijk aantoonbaar zijn, kunnen mogelijk alleen door aanvullend onderzoek vastgesteld worden.

NWCadvies heeft specialisten op velerlei gebied en voert dergelijke inventarisaties al gedurende tientallen jaren uit.

Foto: determineren van monsters uit het veld in het laboratorium.

Tijdens aanvullend onderzoek zijn vaak specifieke gereedschappen of onderzoeksmaterialen nodig. Te denken valt dan aan; netten, vallen, batdetectors en andere determinatiemiddelen.

In een waterrijk gebied als laag-Nederland is ook het vervoer belangrijk. Zo beschikt NWCadvies over een eigen vloot van kleine en grotere (lichtgewicht) bootjes, waarmee onze medewerkers gemakkelijk op moeilijk bereikbare plaatsen kunnen komen om daar het benodigde onderzoek te kunnen doen.

Foto: vervoer van lifetraps (inloopvallen) voor onderzoek Noordse woelmuis.

Vleermuisonderzoek

Aanvullend onderzoek is vaak nodig naar specifieke soortgroepen zoals onder andere vleermuizen, omdat alle inheemse soorten uit deze groep aanvullend zijn beschermd. Vleermuisonderzoek is moeilijk, uitdagend en intensief omdat deze dieren een “verborgen” leven leiden en vaak alleen in de duisternis actief zijn. Toch wonen deze interessante zoogdieren vaak in de buurt van mensen en kiezen ze verblijfplaatsen in spouwen van huizen, onder daken of achter gevelbetimmeringen. De batdetector is voor vleermuisonderzoek een onmisbaar werktuig.

Foto: verspreidingsonderzoek vleermuizen (telemetrie: vangen, ringen, zenderen).

Ecologisch onderzoek en begeleiding

Ecologische toezicht en begeleiding is tegenwoordig ook een belangrijk onderdeel van ons werk. Toezicht houden op de uitvoering en op de juiste toepassing van (ecologische) werkprotocollen bij kleine en grotere projecten waarbij ook de aanwezigheid van beschermde soorten en karakteristieke natuurwaarden een rol speelt. Onze taak is daarbij het werk gestroomlijnd te laten plaatsvinden met inachtneming van de voorschriften en vergunningen en de allesomvattende zorg voor flora en fauna op de werkplek of op de bouwplaats, want ook onbeschermde natuur is onderhevig aan de algemene zorgplicht, die voor elke ontwikkelaar en begeleider geldt.

Foto: broedvogels kunnen ook op minder voor de hand liggende plaatsen hun nest bouwen zoals hier een Witte kwikstaart in de behuizing van een kabelhaspel.

Flora- en faunaonderzoek

Bijna alle natuurgebieden in Nederland worden volgens het monitoringsprotocol van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) gemonitord. NWCadvies heeft ruime ervaring met het karteren van flora (ook exoten), zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, dagvlinders, libellen, krekels en sprinkhanen en overige ongewervelden voor onder andere terreinbeheerders.

Naast SNL-karteringen doet NWCadvies regelmatig onderzoek in natuurgebieden. Zo voeren wij bemonsteringen uit naar het voorkomen van muizen en andere grondgebonden zoogdieren. Alsook vleermuisonderzoek naar bijvoorbeeld het voorkomen van de Water- en Meervleermuis. 

Foto: onderzoek in natuurgebieden met hier floraonderzoek (Grote kattenstaart).