NWC-Adviesbureau voor Inventarisaties, Ecologische begeleiding, Inrichting & beheer en/of Voorlichting.

Over ons

Onafhankelijk en deskundig

De afkorting NWC staat voor Natuur-Wetenschappelijk Centrum. NWCadvies is een onafhankelijk en landelijk opererend onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van flora en fauna en ecologie. Sinds 1988 houdt NWCadvies zich op professionele wijze bezig met onder andere het inventariseren en monitoren van flora en fauna, het opstellen van beheer- en inrichtingsplannen en de toetsing van ruimtelijke ontwikkelingen en activiteiten aan de natuurwetgeving. Ook voeren wij stakeholdersmanagement uit bij projecten waar ecologie een rol speelt en adviseren wij ten aanzien van natuurinclusief werken en -bouwen, onder andere in het kader van Breeam.

Opdrachtgevers zijn ondermeer; gemeenten, provincies, verschillende takken van de rijksoverheid, waterschappen, bouwondernemingen, projectontwikkelaars, terreinbeherende instanties en particulieren.

Samenwerkend en toetsend

Kwaliteiten

Kwaliteit is bij ons uiteraard een randvoorwaarde. NWCadvies is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) en werkt volgens de richtlijnen en protocollen van dit netwerk. Onze werknemers beschikken over parate veldkennis en zijn in het bezit van eventueel benodigde onderzoekscertificaten.

NWCadvies heeft jarenlange ervaring met het verzorgen van ontheffingsaanvragen en toetsingen in het kader van de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming (Wnb)). Voorbeelden van dergelijke toetsingen zijn o.a. quickscans flora en fauna, habitattoetsen en tegenwoordig zijn we ook druk met Soorten Managements Plannen (SMP). 

Daarnaast houden we ons bezig met ecologische begeleiding van projecten, het uitdenken en uitvoeren van mitigerende en compenserende maatregelen, het opstellen van gedragscodes, ecologische werkprotocollen en activiteitenplannen et cetera.

Voor organisaties, bedrijven of particulieren

Onze werkvelden

Quick scan

De meeste projecten starten met een zogenaamde quick scan, een snelle opname van het gebied of…

Bureaustudie

Synchroon aan zo’n eerste veldonderzoek loopt meestal ook een bureaustudie: Wat is er al bekend over het gebied en de omgeving?

Aanvullend onderzoek

Uit quick scan en bureaustudie kan naar voren komen dat er aanvullend onderzoek nodig is naar specifieke natuurwaarden.

Vleermuisonderzoek

Aanvullend onderzoek is vaak nodig naar specifieke soortgroepen zoals onder andere vleermuizen..

Ecologische toezicht en begeleiding

Ecologische toezicht en begeleiding is tegenwoordig ook een belangrijk onderdeel van ons werk.

Flora- en faunaonderzoek

NWCAdvies voert regelmatig inventarisaties uit in natuurgebieden, waaronder SNL-monitoring.

Ecologisch adviseurs & veldwerkers

Ons Team

projectleider en coördinator /

Alexandra Haan

ecologisch adviseur /

Hans Bruning

ecologisch adviseur /

Esmeralda van der Keur

ecologisch adviseur /

Roos Konings

ecologisch adviseur /

Rayan Majoor

ecologisch adviseur /

Joost de la Mar

ecologisch adviseur /

Floor Konings

ecologisch adviseur /

Marijn van Drongelen

ecologisch adviseur /

Mirjam van den Ouden

ecologisch adviseur /

Laura Riemens

junior-ecoloog /

Robin van der Made

junior ecoloog /

Jeroen Stokx

junior ecoloog /

Femke Kuiphof

junior-ecoloog /

Rosanne van den Hoeven