Nieuws

Nieuws

Energietransitie

NWCadvies is in haar advisering nadrukkelijk betrokken bij de energietransitie in Nederland. Zo begeleiden wij een aantal grote en internationale lijnaannemers bij het programma Beter Benutten Bestaande 380 kV, voor het vergroten van de capaciteit van het bestaande landelijke electriciteitstransportnet. Deze transitie wordt uitgevoerd door energiegigant TenneT en gecoördineerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op diverse trajecten door het hele land zorgt NWCadvies voor de ecologische begeleiding van Spaanse, Roemeense en Nederlandse lijnaannemers die in opdracht van TenneT de bestaande geleiders gaan vervangen om zodoende de transportcapaciteit te vergroten. Ook de bevestiging van de geleiders aan de masten wordt vervangen en de funderingen van de masten worden waar nodig versterkt, tegelijkertijd wordt er op veel plaatsen groot onderhoud gepleegd. De ecologen van NWCadvies verzorgen op enkele trajecten het omgevingsmanagement en zien toe op de naleving van de Natuurbeschermingswet (Omgevingswet). Ook mitigatie en compensatie zitten nadrukkelijk in het takenpakket van NWCadvies.

Foto 1: Aan sommige hoogspanningsmasten kan zonder extra maatregelen niet gewerkt worden omdat daar vogels in broeden.
Foto 2: Broedvogels kunnen ook op minder voor de hand liggende plaatsen hun nest bouwen zoals hier een Witte kwikstaart in de behuizing van een kabelhaspel.

Nieuws

Soortenmanagementplannen (SMP)

Een Soortenmanagementplan is een ecologisch protocol waarin maatregelen en afspraken worden vermeld om ruimtelijke ontwikkelingen, beheer en onderhoud, te samen met bescherming van bepaalde soorten dieren mogelijk te maken. Is zo’n (vaak omvangrijk) plan eenmaal door het bevoegd gezag goedgekeurd dan kan een gebiedsgerichte omgevingsvergunning verkregen worden waarmee overtreding van de Wet natuurbescherming wordt voorkomen. Een SMP kan voor een hele gemeente gelden of voor een compleet huizenbestand van een woningcorporatie.

Een alles bepalend onderdeel van een soortenmanagementplan is het in kaart brengen van functionele verblijfplaatsen en leefgebied van soorten. Omdat de energietransitie (isoleren, renoveren) vooral in de urbane omgeving plaatsvindt, gaat het hierbij vooral om diersoorten die in woonwijken van dorpen en steden voorkomen zoals onder andere vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Omdat de energietransitie momenteel een belangrijk item is, krijgen alle gemeenten in Nederland en alle woningbouwcorporatie daar ongeveer tegelijkertijd mee te maken. Dat vergt alle capaciteit van de ecologische adviesburo’s.

NWCadvies is als ecologisch adviseur betrokken bij een aantal SMP’s, zowel voor enkele gemeenten als voor woningcorporaties.