Toetsing Wet natuurbescherming

In Nederland is de bescherming van belangrijke natuurwaarden vanaf 2017 wettelijk vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Het gaat hierbij zowel om bescherming van soorten als bescherming van gebieden.

Wilt u een huis bouwen, een nieuwbouwwijk plannen, een gebouw slopen of renoveren, een natuurontwikkelingsproject opstarten, een boom kappen of een weg aanleggen? Dan moet getoetst worden in hoeverre deze plannen gevolgen hebben voor beschermde plant- en diersoorten" zie lijst () en voor beschermde Natura2000- gebieden. NWCadvies kan voor u op korte termijn een dergelijke toetsing uitvoeren door middel van een quickscan flora en fauna. Deze quickscan maakt inzichtelijk of beschermde soorten in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn, om welke soorten het gaat, wat de mogelijke nadelige effecten van uw plannen zijn op beschermde soorten en natuurgebieden en welke maatregelen genomen kunnen worden om deze nadelen te voorkomen, te verzachten of te compenseren.

Uit de quickscan flora en fauna blijkt of en welke vervolgstappen nodig zijn. Indien nodig kan het NWC u ook helpen bij het uitvoeren van deze vervolgstappen, zoals het vastleggen en uitvoeren van mitigerende en compenserende maatregelen (onder andere ecologische begeleiding), het opstellen van een habitattoets of ecologisch werkprotocol en bij een eventuele ontheffings- of vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

Ook voor het uitvoeren van stikstoftoetsingen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kunt u bij ons bureau terecht.

Vraag vrijblijvend offerte aan of bel voor meer informatie 078-6213921