Inventarisaties en monitoring

NWCadvies is gespecialiseerd in het inventariseren en monitoren van flora en fauna. Inventariseren geeft inzicht in de verspreiding en de aantallen van een soort of soortgroep. Dit kan als basis dienen voor het vaststellen van beheer en beleid of het toetsen aan natuurwetgeving. Bij toetsingen aan de Wet natuurbescherming worden voor de onderzoeksmethoden altijd zoveel mogelijk de richtlijnen uit de soortenstandaarden van het ministerie van EZ aangehouden. Bij monitoring worden door het herhaaldelijk inventariseren van soort(groep)en ontwikkelingen vastgelegd. Zo kunnen effecten van bijvoorbeeld veranderingen in beheer inzichtelijk gemaakt worden. NWCadvies voert inventarisatie- en monitoringonderzoeken uit van specifieke soorten of soortgroepen. Daarnaast worden ook integrale tellingen uitgevoerd waarbij meerdere soortgroepen worden meegenomen.

Meer info:

Grondgebonden zoogdieren
Vleermuizen
Vogels
Reptielen en amfibieŽn
Vissen
Macrofauna
Overige ongewervelden
Flora en vegetatie