Inventarisatie en monitoring (vogels)

Vogelonderzoek wordt door ons bureau vooral uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming bij toetsingen van ruimtelijke ingrepen. Onder dergelijk onderzoek valt het posten bij nesten om erachter te komen of deze bezet zijn, maar ook broedvogeltellingen horen hierbij. Deze worden altijd uitgevoerd volgens de richtlijnen van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Zangvogels worden met name op geluid gedetermineerd, overige groepen vooral op zicht. NWCadvies voert o.a. de volgende onderzoeken uit:

  • inventarisatie van de broedvogelpopulatie in een gebied (bijvoorbeeld alle soorten - BMP- A of alleen bijzondere soorten BMP-B, BMP-Z);

  • inventarisatie van jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vogels in het kader van de Wet natuurbescherming;

  • inventarisatie van overwinteringsgebieden van o.a. ganzen en eenden;

  • broedvogelinventarisatie van bos en struweel in het broedseizoen bij kap/rooiplannen: het NWC onderzoekt op maat waar werkzaamheden wel uitgevoerd kunnen worden en waar gewacht moet worden.

NWC kan u ook van dienst zijn bij het nemen van maatregelen ten behoeve van vogels, onder andere bij plaatsing van kunstnesten en nestkasten (o.a. huiszwaluwtillen, ooievaarsnesten en nestkasten voor diverse soorten vogels). Daarnaast adviseert NWCadvies ten aanzien van vogelvriendelijke inrichting en beheer en hebben we ervaring met het zo goed mogelijk broedvogelvrij houden van terreinen waar ingrepen in het broedseizoen van vogels noodzakelijk zijn: door het broedvrij houden, kunnen werkzaamheden zonder overtreding van de natuurwetgeving toch in het broedseizoen plaatsvinden.