Monitoring Noordwaard

Momenteel wordt er door het NWC een monitoring uitgevoerd van verschillende beschermde faunasoorten in de Noordwaard. De Noordwaard was vroeger een polder die voornamelijk gebruikt werd voor akkerbouw en veeteelt. Na ontpoldering maakt deze onderdeel uit van de Brabantse Biesbosch en heeft hij bij hoogwater een functie als overstromingsgebied voor rivierwater. Ook heeft in de polder herinrichting ten gunste van natuur plaatsgevonden en er zijn mitigerende maatregelen genomen om nadelige gevolgen van het project te beperken. Om na te gaan in hoeverre deze herinrichtingsmaatregelen hebben gewerkt, voert het NWC inventarisaties uit.

Er wordt ge´nventariseerd op de volgende soortgroepen: Grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, vogels en vissen.

De Noordse Woelmuis, Waterspitsmuis, Ree en Bever zijn soorten die tot de grondgebonden zoogdieren behoren. De muizen worden onderzocht door middel van een braakbalanalyse, dit houdt in dat er braakballen van Kerkuil en Bosuil worden geraapt die vervolgens worden uitgeplozen en aan de hand van de schedels bepaald wordt, welke soorten muizen er voorkomen in het gebied. Voor de reeŰn wordt er een populatietelling gehouden en bij de Bever wordt er gelet op knaagsporen aan takken of sleepsporen van takken, en de actieve burchten en holen worden in kaart gebracht.  De vleermuizen worden ge´nventariseerd met behulp van batdetectors. Om een goed beeld van de vogels te krijgen, worden er inspecties van uilen- en roofvogelkasten uitgevoerd, wintervogeltellingen gedaan en om inzicht te krijgen in  bijzondere soorten als Blauwborst en Lepelaar worden er zomervogeltellingen gehouden. Als laatste wordt er dit jaar met behulp van steeknetten en electrovisserij een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van de vissoorten Bittervoorn en Grote modderkruiper.

Bent u als initiatiefnemer op zoek naar een bureau dat uw plangebied volledig onderzoekt op de aanwezige beschermde fauna? Dan hoeft u niet verder te zoeken.