Gebiedsdekkende inventarisaties

Het NWC voert opdrachten uit om de flora en fauna van gemeentes in kaart te brengen. De methode die het NWC gebruikt bestaat uit zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over het voorkomen van vissen, ongewervelden, grondgebonden zoogdieren, vleermuizen en flora van het plangebied.

Het vissen bestaat vooral uit het op pad gaan met een steeknet om zo de aquatische fauna in kaart te krijgen. Beschermde ongewervelden die in het plangebied voorkomen worden met het vissen meegenomen, omdat het hier alleen watergebonden ongewervelden betreft. Voor de flora wordt een heel aantal kilometers gelopen om zo alle plekjes mee te nemen. Dat is belangrijk, omdat planten zich overal kunnen ontwikkelen. Als we het over grondgebonden zoogdieren hebben, zijn Waterspitsmuis en Noordse woelmuis soorten waar we extra aandacht aan geven. In de categorie vleermuizen zijn alle soorten beschermd en als er een ingreep plaatsvindt in bomen die als potentiŽle verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen kunnen dienen, wordt er door ons een boomscan uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor een ingreep in een groenstrook die als foerageerplaats dient voor vleermuizen, ook daar doen we een onderzoek of het effect heeft op het foerageergedrag van de vleermuizen. Bent u als initiatiefnemer op zoek naar een bureau dat uw plangebied volledig onderzoekt op de flora en fauna? Dan hoeft u niet verder te zoeken.