Ecologische begeleiding van werkzaamheden

Onder andere bij werkzaamheden aan watergangen, zoals baggeren, het dempen van sloten en het vervangen van beschoeiing of aanbrengen van oeververharding, kunnen initiatiefnemers en aannemers te maken krijgen met beschermde soorten. Voorbeelden van deze soorten zijn de Kleine modderkruiper en de Bittervoorn. Deze vissoorten zijn streng beschermd, waardoor bij werkzaamheden aan watergangen waarin deze soorten voorkomen, gewerkt dient te worden volgens een ecologisch werkprotocol.

Vaak wordt in een dergelijk werkprotocol voorgeschreven om de werkzaamheden onder  begeleiding van een ecologisch deskundige uit te voeren. Door deze ecologische begeleiding kunnen nadelige effecten op beschermde soorten namelijk zoveel mogelijk voorkomen worden. Bij het dempen van sloten bijvoorbeeld houdt de ecologische begeleiding in dat deze sloten vooraf leeggevist worden.

Ook kan de ecologische begeleiding bestaan uit het nalopen van de bagger die op de oeverkanten uitgespreid is, waarbij alle nog levende vissen en andere aquatische fauna uit de bagger gehaald worden en in een andere watergang uitgezet worden.

Op deze manier wordt voorkomen dat vissen en andere dieren onnodig gedood worden en worden de werkzaamheden netjes volgens de geldende wet- en regelgeving uitgevoerd.