Nieuwe Wet Natuurbescherming

Het ziet er naar uit dat de nieuwe Wet Natuurbescherming vanaf 1 maart 2016 in werking treedt. Uiteraard houdt NWCadvies de vorderingen omtrent deze nieuwe wet in de gaten. Bij deze alvast een korte uitleg waarom er een nieuwe wet komt en wat dit voor u als initiatiefnemer betekent.

Op dit moment wordt de natuurbescherming in Nederland geregeld via drie verschillende wetten: de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Dit wordt door veel belanghebbenden als complex en onduidelijk ervaren. De regelgevingen en aanspreekpunten per wet zijn namelijk erg verschillend, hetgeen vaak tot verwarring leidt. Ook bestaat er een ingewikkelde onderverdeling in het beschermingsniveau van de verschillende soorten.

In de nieuwe Wet Natuurbescherming worden de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet samengevoegd en worden de provincies het enige bevoegd gezag. Hierdoor kunnen procedures zoals het aanvragen van een ontheffing of een vergunning sneller en efficiŽnter verlopen. Met de nieuwe wet hoeven initiatiefnemers straks ook geen aparte natuurvergunning meer aan te vragen, deze valt dan onder de omgevingsvergunning. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning toetst de gemeente of een activiteit met mogelijk schadelijke gevolgen voor de natuur, toelaatbaar is. De wettelijk verplichte volledig-heidstoetsing komt daarmee helemaal bij de gemeente te liggen. Verder verdwijnt de in-deling in beschermingsniveaus: alle in de wet vermelde soorten zullen op dezelfde wijze beschermd worden. Wel wordt de lijst met beschermde soorten aangepast, waardoor u vanaf de invoering van de wet bij projecten rekening dient te houden met (deels) andere soorten dan voorheen. De zorgplicht en de toepassing van gedragscodes Flora- en faunawet blijven behouden.

Uiteindelijk dient de nieuwe wet ervoor te zorgen dat de biodiversiteit in Nederland goed beschermd wordt en er tegelijkertijd meer ruimte ontstaat om te ondernemen.