Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Toetsingen aan de Natuurbeschermingswet 1998 in het kader van een toename in de stikstofdepositie op gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden is momenteel tijdrovend, ingewikkeld en vaak ontbreekt de nodige wetenschappelijke onderbouwing. De PAS moet hier verandering in brengen en ervoor zorgen dat een dergelijke toetsing in heel Nederland op dezelfde manier en volgens dezelfde regels uitgevoerd wordt. Bovendien moet de PAS leiden tot meer ontwikkelruimte voor economische initiatieven, onder meer door het uitvoeren van herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden waardoor stikstof wordt weggenomen en de habitats robuuster worden. Belangrijk is ook dat de huidige grens van 0,05 mol/ha/y wordt aangepast waardoor initiatieven pas vergunningplichtig zijn wanneer die een toename in stikstofdepositie van meer dan 1,00 mol/ha/y veroorzaken. Op deze manier ontstaat een winwin situatie: initiatiefnemers krijgen meer mogelijkheden om hun plannen te verwezenlijken en tegelijkertijd zal de kwaliteit van habitats in Natura 2000-gebieden toenemen en goed in de gaten gehouden worden.

Het ministerie van Economische Zaken streeft ernaar om deze zomer de PAS in werking te laten treden. Wij zitten al te popelen om gebruik te maken van Aerius en uw plannen met behulp van de PAS te beoordelen!