Mitigatie voor vleermuizen

Momenteel is NWCadvies bezig met het aanvragen van een ontheffing voor het vernielen en verstoren van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. Een oud fabriekspand met daarin een kraamkolonie van de Gewone dwergvleermuis en paarverblijfplaatsen van de Gewone grootoorvleermuis en de Laatvlieger wordt gerenoveerd en gedeeltelijk gesloopt. Hierbij worden verblijfplaatsen van deze vleermuizen vernield of verstoord, hetgeen in overtreding is met de Flora- en faunawet. Om de nadelige effecten zo klein mogelijk te houden of om deze zoveel mogelijk te voorkomen, zullen er verschillende mitigerende en compenserende maatregelen genomen moeten worden. Een voorbeeld van een mitigerende maatregel is het ophangen van vleermuiskasten die als tijdelijke verblijfplaats dienen waarnaar de vleermuizen kunnen “verhuizen” ten tijde van de werkzaamheden.

In het kader van de ontheffingsaanvraag heeft het NWC nu zes vleermuiskasten aangebracht aan het fabriekspand. Met behulp van een hoogwerker zijn de kasten zo hoog mogelijk opgehangen. Hopelijk worden ze goedgekeurd door de vleermuizen en gaan de dieren ook echt gebruikmaken van de kasten!